Referent: Steen Holbech Jensen
 
Til stede:  personer: I alt 8 stemmeberettiget
 
Dagsorden:
 
1: Valg af dirigent  Knud Ove Christensen valgt
 
2: Formandens beretning om laugets virksomhed Nettet er blevet opgraderet. Der har været en del kabelskader på nettet som er blevet repareret. Dette her drænet kassen ganske meget. Regnskabet bliver fremadrettet varetaget af en virksomhed udefra. Der har været en del problemer med korrekte oplysninger fra YouSee i forbindelse med ”bland selv” pakkerne. Der er lavet en aftale med YouSee som kommer til byen og fortæller lidt om deres muligheder for at levere TV og Internet. Bestyrelsen takker Sanne for de mange års arbejde i bestyrelsen. Bo er blevet kontaktet af en internetudbyder (Fast Speed) som mener de kan levere tilsvarende produkt, men billigere end YouSee. Flemming Nielsen gør indvending imod at Dansk Kabel TV skal stå for regnskabet.    3: Kassererens fremlæggelse af regnskabet Egenkapitalen vil for det kommende år blive noget udhulet i forbindelse med opgraderingen af nettet. Det samlede kontingent er ligeledes holdt lidt kunstigt nede i en længere årrække. Dette er endnu en grund til at egenkapitalen udhules lidt. De enkelte indtægter og udgifter kan aflæses i regnskabet. Der var kun 2 medlemmer som ikke fik betalt til tiden. Flemming Nielsen foreslår at kontingentet fremadrettet hæves så det ligner prisen fra YouSee til ”private” kunder. Flemming Nielsen beder bestyrelsen om at være opmærksomme på at egenkapitalen ikke udhules mere de kommende år. Regnskabet godkendes.
 
4: Indkomne forslag  Ingen forslag  
 
5: Fastlæggelse af kontingent  Priser er pr. halvår  Grundpakke: 1150,- kr.  Mellempakke: 2030,- kr.  Fuldpakke: 2860,- kr.
 
 Flemming Nielsen mener at kontingentet bør hæves. Kontingentet vedtages som oven for.
 
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer  På valg:  Sanne Jensen (modtager ikke genvalg)  Rya Hansen (modtager genvalg)  Frederik Ottosen (modtager genvalg)  Søren Harbo Rasmussen har indvilget i at modtage valg (ikke til stede)  Rya Hansen og Frederik Ottosen valgt enstemmigt.
Generalforsamling i Mørkøv Antennelaug
28. februar 2019  SHJ
 
 
7: Valg af 1 bestyrelsessuppleant  Kurt Friberg er valgt
 
8: Valg af revisorer  Flemming Nielsen er på valg, men modtager ikke genvalg  Knud Ove modtager valg
 
9: Valg af revisorsuppleant  Bent Hansen er valgt
 
10: Evt.  Kaffe og brød og lidt snak i krogene.   Generalforsamlingen sluttet kl. 20.15 Generalforsamling 2020 afholdes på Mørkøv Kro onsdag den 26. februar
 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.


Kontakt foreningens regnskabsafdeling

Alt kontakt vedrørende faktura/spørgsmål:
Mandag - fredag
09.00 - 15.00
Tlf. 76 95 84 13
morkov@danskkabeltv.dk

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00